REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU GOPAY24.pl

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z serwisu GoPay24.pl. Podmiotem świadczącym usługę GoPay24.pl jest GoPay Sp. z o.o. ul. Promienna 10, 03-672 Warszawa NIP: 5272717938, Regon 147335255

 

§1 Definicje

 1. GoPay – GoPay Sp. z o.o. ul. Promienna 10, 03-672 Warszawa NIP: 5272717938, Regon 147335255
 2. Partner – GoPay lub inny podmiot, który pozwala użytkownikom na zakup usług lub towarów za pośrednictwem GoPay24.pl
 3. GoPay24.pl – system informatyczny umożliwiający nabywanie przez użytkowników usług i towarów dostarczanych przez Partnerów.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wyraziła chęć składania dyspozycji zakupu biletu, usługi lub innego uprawnienia za pomocą serwisu GoPay24.pl
 5. Usługa, towar – realizacja usługi, towaru przez Partnera lub GoPay
 6. Rozliczenie transakcji – przepływ środków pieniężnych pomiędzy użytkownikiem a GoPay, w której pośredniczy podmiot świadczący usługę płatniczą eCard S.A. lub PayPro S.A. (Przelewy24) w wyniku dyspozycji złożonej przez klienta w serwisie GoPay.
 7. Portfel elektroniczny Mastercard – program prowadzony przez system kart płatniczych MasterCard, umożliwiający utworzenie wirtualnego portfela, pozwalającego na opłacanie transakcji w internecie lub aplikacji przy użyciu przypisanych do portfela kart płatniczych.
 8. BOK – Biuro Obsługi Klienta GoPay
 9. Karta Płatnicza – karta płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, z późn. Zm.)
 10. eCard – spółka eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 11 będąca agentem rozliczeniowym w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, przeprowadzająca autoryzacje i rozliczenia płatności dokonywane z użyciem Karty Płatniczej.
 11. Przelewy24 – serwis internetowy Grupy DialCom24, w ramach której PayPro S.A. – Agent Rozliczeniowy – prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z DialCom24 Sp. z o.o – Agentem Płatniczym – pod numerem IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.

§2 Realizacja usługi

 1. GoPay – umożliwia dokonanie zakupu uprawnienia do usługi i towarów, których dostawcą jest Partner lub GoPay.
 2. Zapis elektroniczny będący uprawnieniem zawiera wszystkie niezbędne dane wymagane przez Partnera do skorzystania z usług, towaru.
 3. W celu skorzystania z GoPay24.pl nie jest wymagana rejestracja użytkownika, rozumiana jako założenie konta w serwisie.
 4. W zależności od nabywanej usługi, towaru użytkownik zostanie poproszony o wskazanie danych niezbędnych do nabycia usługi, towaru.
 5. GoPay nie ponosi odpowiedzialności za usługi i towary ofertowane przez Partnerów

§3 Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną

 1. Celem rozliczenia transakcji niezbędnej do nabycia uprawnienia do usługi, towaru konieczna jest wcześniejsza akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. GoPay nie ponosi odpowiedzialności za usługi i towary oferowane przez Partnerów.
 3. GoPay zastrzega sobie prawo oraz możliwość ograniczenia dostępu do świadczonych usług, będących wynikiem prowadzenia prac serwisowych lub siły wyższej
 1. W przypadku ewentualnego braku możliwości dokonania zakupu poprzez GoPay24.pl, klient powinien nabyć uprawnienie wykorzystując dostępne alternatywne kanały zakupu usług, towarów ofertowanych przez Partnera
 2. Klient wprowadzając wymagane dane do formularza zakupu oświadcza jednocześnie, iż dane są prawdziwe.
 3. GoPay może odrzucić polecenie realizacji transakcji w następujących sytuacjach:
   a. uzasadnionego podejrzenia, że płatności są dokonywane przez nieuprawnioną osobę;
   b. dokonywania płatności w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
   c. naruszenia istotnych postanowień Regulaminu lub powtarzającego się naruszania jakichkolwiek postanowień Regulaminu.
   d. w przypadku braku wystarczających środków na rachunku użytkownika 

§4 Usługi i towary oferowane przez Partnerów

 1. Bilety uprawniające do korzystania z usług transportu realizowanych przez Partnerów
 2. a. Użytkownik decydując się na zakup biletu uprawniającego do skorzystania z usług transportowych, powinien zapoznać się z regulaminem Partnera ofertującego daną usługę.
  b. Bilety, usługi transportu publicznego można wydrukować lub przechowywać w formie elektronicznej.
  c. Partner oferujący usługi transportu, jest uprawniony do kontroli biletów zakupionych w GoPay24.pl, użytkownik odpowiada za poprawność wprowadzonych danych przy zakupie

 3. Szczecińska Karta Turystyczna
 4. a. Użytkownik decydując się na zakup Szczecińskiej Karty Turystycznej uprawniającej do skorzystania z jej usług, powinien zapoznać się z jej regulaminem
  b. Lista korzyści dla Użytkownika Szczecińskiej Karty Turystycznej znajduje się pod adresem: http://www.szczecin.eu/odwiedz_szczecin/karta_turystyczna
  c. Użytkownik chcący nabyć Szczecińską Kartę Turystyczną, przed zakupem jest zobowiązany do wskazania daty i godziny, od której karta zacznie obowiązywać.
  d. Realizacja usługi Szczecińskiej Karty Turystycznej następuje po okazaniu karty w formie drukowanej lub elektronicznej poszczególnym pracownikom placówek.
  e. Użytkownik ma możliwość zlecenia jednorazowej wysyłki Szczecińskiej Karty Turystycznej w formie MMS na wskazany przez siebie numer telefonu.
  f. W przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności Szczecińskiej Karty Turystycznej lub co do tożsamości osoby uprawnionej do jego realizacji, pracownicy poszczególnych placówek są upoważnieni do zażądania okazania przez Użytkownika dowodu tożsamości, a w szczególności dowodu osobistego lub legitymacji uczniowskiej lub studenckiej.

§5 Opłaty

 1. Usługa GoPay24.pl jest bezpłatna,
 2. Koszt transmisji danych (połączenie z internetem ) jest zgodny z stawkami poszczególnych operatorów udostępniających łącze internetowe użytkownikowi.
 3. Wszelkie rozliczenia są realizowane przez eCard S.A. oraz PayPro S.A. (Przelewy24), użytkownik nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z korzystaniem z usługi.
 4. §5 Prawa i obowiązki GoPay

  1. GoPay zobowiązany jest do:
   a. Realizowania transakcji zleconych przez Użytkownika
   b. Zapewnienia dostępu do systemu GoPay24.pl
   c. Zapewnienia bezpieczeństwa transakcji realizowanych przy użyciu systemuGoPay24.pl
   d. Rozpatrywania uwag, reklamacji Klientów, dotyczących systemu w terminie do 7dni od daty doręczenia wiadomości
  2. Użytkownik zobowiązuje się do złożenia dla GoPay wyjaśnień dotyczących transakcji w przypadku uzasadnionego podejrzenia złamania obowiązującego prawa lub regulaminu Partnera
 1. W przypadku prowadzenia działań konserwacyjnych, aktualizacji, zmian w systemie GoPay24.pl, GoPay zastrzega sobie prawdo do czasowego lub stałego zablokowania serwisu
 2. GoPay nie odpowiada za problemy związane z:
   a. Łączem internetowym niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi
   b. Prawidłowym funkcjonowanie Urządzenia Użytkownika (Komputer, Telefon itp.)
   c. Usługą, towarem oferowanym przez Partnerów

§4 Kontakt z GoPay

 1. Użytkownik ma możliwość kontaktu z GoPay w następującej formie:
 2. a. Pocztą na adres GoPay ul. Promienna 10, 03-672 Warszawa
  b. Drogą elektroniczną na adres biuro@gopay.com.pl
  c. Telefonicznie: +48 882 172 142 oraz +48 22 299-34-23

 3. Wszelkie spory reklamacyjne będą wyjaśniane z użytkownikiem w terminie do 7 dni roboczych, GoPay zastrzega sobie prawo do kontaktu z użytkownikiem celem uzyskania dodatkowych informacji mogących mieć wpływ na wyjaśnienie reklamacji.

 §7 Postanowienia końcowe

 1. GoPay jest uprawniony do zmiany Regulaminu o czym powiadomi Klientów poprzez komunikat na stronie GoPay24.pl
 2. GoPay zapewnia, iż dane osobowe Klientów będą przechowywane i przetwarzane przez GoPay zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych oraz ich zapis w bazie, celem informowania Klienta o zmianach i aktualizacjach dotyczących usług świadczonych przez GoPay
 4. Wszelkie spory dotyczące usługi realizowanej przez GoPay na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy na podstawie prawa powszechnie obowiązującego.